Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov-GDPR (General Data Protection Regulation) prehlasujeme, že Vaše údaje nebudeme v žiadnom prípade používať obchodným spôsobom. Plne rešpektujeme dôverný charakter vašich údajov, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete karpatcampers.sk. Tieto údaje sú zabezpečené a chránené pred zneužitím. Vaše dáta použijeme výlučne na realizáciu celého obchodu vrátane nevyhnutných účtovných úkonov, vystavovanie účtovných a daňových dokladov, identifikáciu vašej platby, pri komunikácii s vami, pre vlastné administratívne účely spojené s realizáciou objednávky, prípadne k vlastným marketingovým účelom. Tieto dáta sú bezpečne ukladané a zabezpečené proti zneužitiu a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám mimo potreby realizácie objednávky.

 

Správca vašich osobných údajov

Správcom a spracovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť RealMag s r.o., Ľaliova 6360/15C, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46056149, ktorá prevádzkuje webové stránky: karpatcampers.sk Vaše osobné údaje spracováva výlučne konateľ spoločnosti, ktorý aj určuje či a akým spôsobom budú vaše osobné údaje a za akým účelom spracované, a počas akej dlhej doby.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ budete mať záujem sa na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: info@karpatcampers.sk  , prípadne na tel.č. 0903433654

 

Prehlásenie

Prehlasujeme týmto, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a predovšetkým, že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje výlučne len na základe platného právneho poriadku a z dôvodu oprávneného záujmu, plnenia objednávky alebo zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • plníme podľa patričného článku 13 GDPR informačnú povinnosť a to ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • vám umožníme a budeme vás podporovať v prípadnom uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

 

Rozsah zberu osobných údajov a účely spracovania

Zverené osobné údaje spracovávame z nasledujúcich dôvodov resp. pre nasledujúce účely:

 • poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: fakturačné údaje, meno, adresa, telefón, email – bezpodmienečne nutné pre spracovanie objednávky
 • vedenie účtovníctva – zákonná povinnosť vedenia účtovníctva a evidencie daňových dokladov
  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu platnej zákonnej lehoty.

 

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, čím meriame návštevnosť nášho webu a snažíme sa zlepšovať naše služby podľa záujmu návštevníkov nášho webu. Cookies pre prípadné cielenie reklamy budú spracovávané výlučne len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prehliadať i v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov. Používanie Cookies môžete na vašom počítači v internetovom prehliadači zakázať – deaktivovať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a to pomocou techník a technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja a ochraňujeme ich ako vlastné. Za týmto účelom sme prijali a prevádzkujeme všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie alebo poškodenie vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup výlučne len konateľ spoločnosti a okrem distribučných spoločností nevyhnutných pre doručenie objednanej služby tovaru pre vás neposkytujeme osobné údaje žiadnym tretím stranám.

 

Osobné údaje spracovávame výlučne v Európskej únii.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete mať záujem niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: info@karpatcampers.sk.

 • Mimo iného máte právo na informácie, ktoré sa naplňuje už týmito informáciami o zásadách spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na doloženie informácií, aké vaše osobné údaje spracovávame a z akého dôvodu, ktoré sme povinní dodať vám v lehote 30 dní.
 • Právo na zmenu a doplnenie osobných údajov vám umožňuje zmeniť akýkoľvek neaktuálny osobný údaj.
 • Právo na obmedzené spracovávanie je možné využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nepresne alebo nezákonne. Taktiež môžete obmedziť účel spracovania napr. odhlásením zasielania obchodných informácií a podobne.
 • Právo na výmaz ( právo „na zabudnutie“ ) je ďalším vašim právom, na jeho realizáciu je ale treba 30 dňová lehota.

V niektorých prípadoch sme však viazaní zákonnou povinnosťou ako napr. evidencia vystavených daňových dokladov, evidencia dokladov pre správu sociálneho zabezpečenia, atď.

 

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte dôvodné podozrenie, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Oceníme však, keď sa najprv obrátite priamo na nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania obchodných informácií a newslettrov

Občas sa v budúcnosti môže stať, že vám pošleme nejaký email s inšpiráciou, informáciami, službami alebo produktami. Pokiaľ nebudete mať záujem o odber našich emailov, môžete odber zrušiť potlačením odhlasovacieho odkazu ktorý je/bude v každom takom emaili.

 

Mlčanlivosť

Ubezpečujeme vás týmto o našej mlčanlivosti, ktorú garantujeme i po skončení zmluvného vzťahu s nami, čo znamená že vaše osobné údaje určite nebudú vydané žiadnej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 1.8.2022.