Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom karavanu

 

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len „VOZP“) upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa dopravného prostriedku a Nájomcu dopravného prostriedku (ďalej len „Prenajímateľ, Nájomca alebo zmluvné strany“) pre Zmluvy o nájme dopravného prostriedku uzavierane na diaľku (ďalej len „zmluva“).

Čl. I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Pre účely tejto zmluvy sa Nájomcom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala rezervačný formulár prostredníctvom webovej stránky karpatcampers.sk, obdržala oznámenie o prijatí rezervácie e-mailom a uhradila zálohovú platbu.

1.2. V prípade ak Nájomca nie je spotrebiteľom, a jedná sa o nájom dopravného prostriedku za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.3. Tieto VOZP sú vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä nie však výlučne so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími ustanoveniami všeobecne záväzných právnych noriem. Ak je Prenajímateľom Spotrebiteľ, tak aj v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.4. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami VOZP a Zmluvou platí, že za rozhodujúce sa považujú ustanovenia Zmluvy. K ústnej dohode a dojednaniam sa v týchto prípadoch neprihliada.

Čl. II
Základné vymedzenie pojmov

2.1. Pojmy používané v týchto VOZP a v Zmluve alebo v súvisiacej dokumentácii majú význam, ktorý je definovaný v týchto VOZP, ak nie je v príslušnom dokumente výslovne uvedené inak.

2.2. Prenajímateľ – RealMag s.r.o., so sídlom Ľaliová 6369/15C, Bernolákovo 900 27, IČO: 46 056 149, spoločnosť s ručením obmedzeným existujúca podľa právneho poriadku SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. č.: 71384/B.

2.3. Nájomca – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s Prenajímateľom uzatvorenú najmenej jednu Zmluvu alebo akýmkoľvek spôsobom prejavila záujem uzatvoriť najmenej jednu Zmluvu.

2.4. Právnická osoba na účely týchto VOZP sa považuje za právnickú osobu podnikateľ v zmysle § 2 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka, t. j. aj fyzická osoba podnikateľ.

2.5. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, zamestnania alebo povolania (fyzická osoba nepodnikateľ), ktorá akýmkoľvek spôsobom prejavila záujem uzatvoriť najmenej jednu Zmluvu alebo má s Prenajímateľom uzatvorenú najmenej jednu Zmluvu.

2.6. Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá je na základe plnomocenstva s osvedčeným podpisom Prenajímateľa alebo Nájomcu splnomocnená vykonať určitý právny úkon, resp. určité právne úkony v mene Prenajímateľa alebo Nájomcu alebo fyzická osoba konajúca v mene Prenajímateľa alebo Nájomcu na základe plnomocenstva, poverenia alebo oprávnenia podľa osobitných predpisov.

2.7. Rezervácia je dohoda uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom, predmetom ktorej je rezervovanie Predmetu zmluvy pre potreby Nájomcu na určitý čas, pričom minimálna doba prenájmu sú 3 dni.

2.8. Predmetu zmluvy a poskytovania Služieb je počas jarnej a jesennej sezóny (1.4. – 31.5. | 1.10. – 31.10. ) 3 dni a minimálna doba prenájmu Predmetu zmluvy a poskytovania Služieb je počas letnej sezóny (1.6. – 30.9.) 7 dní, ktorá predpokladá následné uzavretie Zmluvy, a to aj v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

2.9. Zmluva – písomná zmluva alebo dohoda uzatvorená na základe alebo v súvislosti s predmetom podnikania Prenajímateľa medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktorá upravuje podmienky zmluvného vzťahu a rozsah súvisiacich Služieb poskytovaných Nájomcovi vrátane jej dodatkov.

2.10. Spotrebiteľská zmluva – zmluva uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktorý je Spotrebiteľom.

2.11. Predmet zmluvy – nová alebo používaná hnuteľná vec, ktorú je Nájomca oprávnený užívať vo forme nájmu alebo iným spôsobom, výlučne v rámci štátov Európskej únie.

2.12. Odplata – suma, ktorú je za príslušný časový úsek Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za prenechanie Predmetu zmluvy do užívania a za poskytovanie súvisiacich Služieb uvedených v Zmluve, a to v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VOZP a v Zmluve.

2.13. Nadmerné užívanie – stav kedy i) Nájomca Predmet zmluvy znečistil nad obvyklú mieru, prevážaním zvierat alebo iným spôsobom alebo (ii) Nájomca na Predmete zmluvy opotreboval pneumatiky nad obvyklú mieru, a to aj jazdou s defektom, neprimeraným užívaním, bublinou, driftom, inak ako obvyklým užívaním alebo iným spôsobom alebo (iii) Nájomca inak nadmerne opotreboval Predmet zmluvy.

2.14. Cenník – neoddeliteľná súčasť Zmluvy obsahujúca súbor poplatkov, sankcií a zmluvných pokút, pričom cenník je zverejnený na Portáli Prenajímateľa.

2.15. Protokol – dokument, podpisom ktorého Nájomca potvrdí prevzatie Predmetu zmluvy od Prenajímateľa alebo Prenajímateľ potvrdí vrátenie Predmetu zmluvy Nájomcom. Protokol je súčasťou príslušnej Zmluvy.

2.16. Služba – plnenie súvisiace s užívaním Predmetu zmluvy alebo so zabezpečením mobility Nájomcu, ktorého poskytovanie Nájomcovi po dobu trvania zmluvného vzťahu zabezpečuje Prenajímateľ, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ide najmä o prenájom obytných prívesov. Rozsah poskytovaných Služieb je uvedený v Zmluve, spôsob, odplatnosť a podmienky ich poskytovania sú uvedené v týchto VOZP alebo v Zmluve alebo v Cenníku.

2.17. Nekryté riziko – nároky Prenajímateľa voči Nájomcovi na náhradu finančných plnení v súvislosti so Zmluvou prevyšujúce zaplatený depozit.

2.18. Zložka pre užívateľa – súbor informácií a dokladov súvisiacich s Predmetom zmluvy, ktoré Nájomca obdrží od Prenajímateľa pri prevzatí Predmetu zmluvy. Zložka pre užívateľa môže v závislosti od druhu zmluvného vzťahu a rozsahu poskytovaných Služieb obsahovať najmä: osvedčenie o evidencii vozidla, oprávnenie k užívaniu Predmetu zmluvy, tzv. bielu kartu, servisné karty, kartu asistenčnej služby, tlačivá na oznamovanie poistných udalostí, prípadne aj ďalšie dokumenty uvedené v týchto VOZP alebo Zmluve alebo reálne odovzdané Nájomcovi.

2.19. Rezervačný formulár počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy (webového sídla) Portálu, ktorej hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a záväzné objednanie Predmetu zmluvy a zaplatenie Odplaty.

2.20. Registrácia – elektronická registrácia do Databázy rezervačného formuláru, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom prostredí rezervačného formuláru a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy rezervačného formuláru.

2.21. Prístupové údaje – unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Nájomcom do databázy rezervačného formuláru pri Registrácii.

2.22. Storno poplatok znamená zmluvnú pokutu dohodnutú medzi Nájomcom a Prenajímateľom, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi a ktorú je Prenajímateľ oprávnený započítať voči akejkoľvek pohľadávke Nájomcu voči Prenajímateľovi alebo inak uplatňovať voči Nájomcovi.

 

Čl. III
Konanie a podpisovanie

Konanie Nájomcu

3.1. Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná Oprávnená osoba. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra konajú osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými listinami vyhotovenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.2. Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Nájomcom iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony. V prípade obmedzenej spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby táto koná prostredníctvom zákonného zástupcu.

Konanie prostredníctvom Oprávnenej osoby
3.3. Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť Oprávnenou osobou na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byť dostatočne určité s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Nájomca sa zaväzuje, že Prenajímateľovi bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstva.

Preukazovanie totožnosti
3.4. Prenajímateľ je pri každom úkone s Nájomcom oprávnený požadovať preukázanie jeho totožnosti a Nájomca je povinný tejto žiadosti Prenajímateľa vyhovieť.

3.5. Nájomca – fyzická osoba a Oprávnená osoba preukazuje Prenajímateľovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Nájomca – právnická osoba preukazuje Prenajímateľovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti fyzickej osoby konajúcej za alebo v mene Nájomcu spolu s dokladom, z ktorého je zrejmé konanie za alebo v mene Nájomcu.

Čl. IV
Predmet zmluvy

4.1. Predmetom zmluvy je nájom dopravného prostriedku cez rezervačný formulár na webovej stránke karpatcampers.sk, a to vyplnením rezervačného formulára (v texte aj „Rezervácia“) alebo v akejkoľvek inej forme, ktorá neodporuje týmto VOZP, pričom uvedie najmä požadovanú špecifikáciu Predmetu zmluvy a jeho príslušenstva, dobu trvania Zmluvy, rozsah požadovaných súvisiacich Služieb a ďalšie podstatné skutočnosti. Žiadosť Nájomcu je nezáväzná a má len informatívny charakter, jej prevzatím zo strany Prenajímateľa nevzniká medzi ním a Nájomcom žiadny záväzkový vzťah a Prenajímateľovi nevzniká žiadna povinnosť voči Nájomcovi.

4.2. V prípade, ak na základe požiadavky Nájomcu podľa predchádzajúceho bodu Prenajímateľ vystaví Nájomcovi faktúru alebo zálohovú faktúru a Nájomca ju uhradí, vzniká Rezervácia Predmetu zmluvy v prospech Nájomcu v súlade s VOZP. Prenajímateľ upozorňuje Nájomcu, že nie je možné v užívateľskom prostredí vykonať Rezerváciu na Predmet zmluvy bez následne vykonanej platby za zvolené Služby. Na možnosť úhrady Odplaty sa Nájomca dostane až po stlačení tlačidla „Rezervovať s povinnosťou platby“. Bez vykonania platby sa nebude na Predmet zmluvy pre Nájomcu vzťahovať Rezervácia a nemožno vylúčiť, že iný Nájomca vykoná Rezerváciu alebo platne uzatvorí Zmluvu na požadované časové obdobie či požadovaný Predmet zmluvy.

4.3. Nájomca je povinný v deň požadovaného dodania Predmetu zmluvy tento prevziať a zároveň uzavrieť Zmluvu v písomnej forme. Nájomca má právo Rezerváciu pred podpisom Zmluvy stornovať, v tomto prípade je však povinný uhradiť Prenajímateľovi Storno poplatky podľa VOZP. V prípade, že došlo k uhradeniu Odplaty, tak Prenajímateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa akceptovania storna Rezervácie zo strany Prenajímateľa vráti Nájomcovi peniaze na bankový účet, z ktorého mu boli peňažné prostriedky uhradené, pričom Prenajímateľ je oprávnený započítať si svoje akékoľvek pohľadávky voči pohľadávke Nájomcu.

4.4. Prenajímateľ ponúka prostredníctvom Portálu Služby, táto ponuka je nezáväzná. Nájomca si vyberie konkrétne Služby prostredníctvom rezervačného formulára a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“. V prípade, ak sa neskôr ukáže, že Služby z kategórie vybrané Nájomcom na zvolený čas nie sú dostupné, si Prenajímateľ vyhradzuje právo ponúknuť Nájomcovi iný Predmet zmluvy, ktorý je najbližšie Nájomcom zadaným parametrom. V prípade, ak Nájomca nesúhlasí so zmenou Predmetu zmluvy, má právo rezerváciu zrušiť a Prenajímateľ mu vráti uhradenú Odplatu.

4.5. Stlačením tlačidla „Rezervovať s povinnosťou platby“ Nájomca, ktorý je Spotrebiteľom potvrdzuje, že Prenajímateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti. Odoslaním Rezervácie sa Nájomca zaväzuje zaplatiť cenu Služieb vo výške ním zvolených Služieb a prevziať objednaný Predmet zmluvy a uzavrieť Zmluvu v písomnej forme. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Predmet zmluvy podľa Objednávky a Rezervácie Nájomcu.

4.6. Nájomca sa zaväzuje do príslušných textových polí v internetovom prostredí rezervačného formulára vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo a identifikačné údaje. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné.

4.7. Prenajímateľ po vzniku Rezervácie prostredníctvom užívateľského prostredia zašle Nájomcovi e-mailovú správu s potvrdením Rezervácie, faktúrou, návrhom Zmluvy, miestom, dátumom a časom prevzatia Predmetu zmluvy podľa Rezervácie, zoznamom vecí, ktoré je Nájomca alebo Oprávnená osoba so sebou priniesť pri prevzatí Predmetu zmluvy a ďalšie skutočnosti, a to na e-mailovú adresu zadanú Nájomcom do príslušného poľa v internetovom prostredí rezervačného formulára.

4.8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Prenajímateľa pri uvedení ceny Služieb v internetovom prostredí portálu, nie je Prenajímateľ povinný dodať Nájomcovi Služby za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Nájomcovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní Rezervácie podľa týchto VOZP. Prenajímateľ informuje Nájomcu o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Nájomcovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy.

4.9. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehlásiť Zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., o takomto postupe bude Nájomca informovaný. Nájomca berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Zmluva platne vzniknúť, a zároveň Nájomca berie na vedomie, že je Prenajímateľ oprávnený požadovať mimo iné aj bezdôvodné obohatenie.

4.10. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie.

4.11. Nájomca je oprávnený užívať predmetný dopravný prostriedok len na účely, na ktoré tento dopravný prostriedok obvykle slúži, pričom je povinný neužívať dopravný prostriedok v rozpore s povinnosťami uvedenými v týchto VOZP.

Čl. V
Miesto a spôsob prevzatia a odovzdania dopravného prostriedku

5.1. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok Nájomcovi po uzatvorení zmluvy, vo vopred dohodnutom čase na adrese Hrušovská 54, 821 07 Bratislava, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Štandardný čas na odovzdanie dopravného prostriedku je od 9:00 hod. do 16:00 v prvý deň nájmu. V prípade potreby je možné po predchádzajúcej dohode s Prenajímateľom prevziať si dopravný prostriedok vopred, najviac 12 hodín pred štandardným časom na odovzdanie dopravného prostriedku, pričom je Nájomca viazaný ustanoveniami týchto VOZP. Po uplynutí doby nájmu dopravného prostriedku je Nájomca povinný vrátiť dopravný prostriedok na vyššie uvedenej adrese Prenajímateľa najneskôr do 16:00 hod. posledného dňa nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Presné časy preberania Predmetu zmluvy si Účastníci dohodnú minimálne jeden deň pred preberaním Predmetu zmluvy. Prevzatie alebo odovzdanie Predmetu zmluvy mimo časových intervalov podľa prvej vety tohto odseku je považované za službu Prenajímateľa, za ktorú je Nájomca povinný zaplatiť odplatu vo výške 50 EUR za každý jednotlivý prípad. V prípade dovozu a/alebo odvozu Predmetu zmluvy na dohodnuté miesto sa čas potrebný na dovoz a/alebo odvoz započítava do doby prenájmu Predmetu zmluvy.

5.2. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok Nájomcovi skontrolovaný, uprataný a čistý (plne vybavený interiér kuchynskými potrebami a posteľnými plachtami, vyčistený exteriér, WC s náplňami, naplnenou 10kg propán – butánovou fľašou, plnou nádržou čerstvej vody a prázdnou odpadovou nádržou na vodu, doplnenými prevádzkovými kvapalinami) a s príslušnými dokladmi pre cestovanie v rámci Európskej Únie a diaľničnou známkou pre SR. Všetky uvedené dokumenty musia mať platnosť minimálne do posledného dňa nájmu.

5.3. Prenajímateľ sa zväzuje odovzdať Predmet zmluvy Nájomcovi v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách s platnou technickou kontrolou, s platnou emisnou kontrolou, platným povinným zmluvným poistením, platným havarijným poistením pre územie celej Európskej únie.

5.4. Nájomca berie na vedomie, že voda vo vodovodnom systéme Predmetu zmluvy nie je určená na konzumáciu.

5.5. Pri odovzdávaní dopravného prostriedku Nájomcovi zmluvne strany vykonávajú kontrolu a ohliadku dopravného prostriedku z hľadiska jeho technickej spôsobilosti a spôsobilosti na prevádzku a dohodnuté užívanie vrátane detailného stavu dopravného prostriedku aj so zoznamom príslušenstva, resp. iných vecí, ktoré budú Nájomcovi spolu s dopravným prostriedkom odovzdané.

5.6. Po vykonaní kontroly a ohliadky dopravného prostriedku zmluvné strany vyplnia písomný protokol o odovzdaní a prevzatí dopravného prostriedku (ďalej len „preberací protokol“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k týmto VOZP, ktorý vlastnoručne podpíšu, prípadne v ňom uvedú zistené nedostatky a vady dopravného prostriedku. Preberací protokol bude spísaný aj pri vrátení dopravného prostriedku, po uplynutí celkovej doby nájmu.

5.7. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako aj poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prenajímateľ Nájomcovi vysvetlí funkcie a bezpečné ovládanie Predmetu zmluvy a jednotlivých zariadení najmä plynových zariadení a spotrebičov, elektrických zariadení a spotrebičov, použitie vody (plnenie, vyprázdňovanie), spôsob čistenia a iné. Odovzdávanie dopravného prostriedku a oboznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 60 minút a kontrola dopravného prostriedku po jeho riadnom vrátení trvá približne 30 minút.

5.8. Nájomca je povinný zaškoliť všetkých členov posádky Predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode.

5.9. Dopravný prostriedok sa považuje za odovzdaný okamihom podpisu preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

5.10. Ako doklad preukazujúci oprávnenie Nájomcu užívať Predmet zmluvy slúži splnomocnenie, ktoré na žiadosť Nájomcu Prenajímateľ bezodkladne po uzatvorení Zmluvy a podpise Protokolu vystaví a odovzdá Nájomcovi.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi dopravný prostriedok do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, spolu s nasledovnými dokladmi: technický preukaz vozidla, doklad o zaplatení poistného, doklad o platnej STK a EK, ku dňu účinnosti zmluvy.

6.2. Nájomca dopravného prostriedku alebo ním určený vodič, je povinný mať ku dňu odovzdania obytného prívesu platný vodičský preukaz skupiny B, prípadne platný vodičský preukaz pre celkovú hmotnosť jazdenej súpravy, a to aspoň po dobu dvoch rokov, prax vo vedení dopravného prostriedku minimálne dva roky a dosiahnutý vek minimálne 23 rokov. Kópiu alebo sken vodičského preukazu je povinný zaslať Prenajímateľovi na emailovú adresu info@karpatcampers.sk.

6.3. Nájomca dopravného prostriedku je povinný mať platný občiansky preukaz (alebo iný identifikačný doklad, napríklad cestovný pas), ktorého kópiu je povinný zaslať Prenajímateľovi na emailovú adresu info@karpatcampers.sk spolu s potvrdením o zaplatení zálohy.

6.4. Nájomca je povinný užívať dopravný prostriedok výlučne na účely, na ktoré slúži.

6.5. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa oprávnený Predmet zmluvy ďalej prenajať, vypožičať, darovať, predať, poskytnúť ako záloh alebo zábezpeku alebo iným obdobným spôsobom nakladať s Predmetom zmluvy tak, aby sa tento dostal do dispozície tretej osoby. Za porušenie povinnosti sa považuje, ak Nájomca svoju povinnosť poruší čo i len na jeden (1), aj začatý deň.

6.6. Nájomca je povinný s Predmetom zmluvy zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, je najmä povinný pred každým použitím Predmetu zmluvy skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu hlásiť Prenajímateľovi signalizujúci servis na vozidle – servisné prehliadky.

6.7. V prípade zistenia vád na Predmete zmluvy, ktoré možno odstrániť v rámci bežnej údržby je Nájomca povinný tieto vady odstrániť na svoje náklady. V prípade zistenia vád na Predmete zmluvy, ktoré nemožno odstrániť v rámci bežnej údržby je Nájomca povinný bezodkladne o týchto vadách informovať Prenajímateľa. Prenajímateľ je povinný podľa povahy zistených vád zabezpečiť ich odstránenie, pričom Nájomca je v tomto prípade povinný zabezpečiť neodkladné vykonanie opravy týchto vád. Prenajímateľ nie je povinný Nájomcovi nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku dočasnej nemožnosti užívania Predmetu zmluvy z dôvodu zistených vád. Nájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania Predmetu zmluvy z dôvodu zistených vád, a to až do ich odstránenia.

6.8. Nájomca je povinný užívať Predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VOZP, v Zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

6.9. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy pri užívaní Predmetu zmluvy Nájomcom príslušného štátu a udržiavať Predmet zmluvy vo vyhovujúcom technickom stave podľa nich. Ak v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pri užívaní Predmetu zmluvy Nájomcom alebo v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu Predmetu zmluvy boli orgánom verejnej moci v Slovenskej republike alebo v inom štáte uložené akékoľvek pokuty alebo iné sankcie, Nájomca je povinný všetky takto uložené pokuty alebo iné sankcie zaplatiť priamo orgánu verejnej moci. Nájomca je súčasne povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jedno nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri užívaní Predmetu zmluvy Nájomcom vrátane ich porušenia v súvislosti s nevyhovujúcim technickým stavom Predmetu zmluvy v Slovenskej republike alebo v inom štáte. Výška uloženej sankcie alebo pokuty podľa druhej vety tohto bodu VOZP sa nezapočítava na výšku zmluvnej pokuty.

6.10. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie dopravného prostriedku inej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Ďalší vodiči budú zaznamenaní v preberacom protokole ako oprávnené osoby k vedeniu Predmetu zmluvy. Predmet zmluvy sú oprávnení viezť a užívať len Nájomca a osoby oprávnené na vedenie Predmetu zmluvy, ktoré sú uvedené v preberacom protokole Predmetu zmluvy. Iné osoby nie sú oprávnené k vedeniu Predmetu zmluvy. Ak dôjde ku škode na Predmete zmluvy počas vedenia osobou neoprávnenou na vedenie predmetu nájmu, Nájomca je povinný znášať náklady na škody nekryté poistnou zmluvou v plnom rozsahu a súčasne je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi ušlý zisk v hodnote 150,- €/deň (slovom jednostopäťdesiat EUR) v období od vrátenia Predmetu zmluvy až do ukončenia všetkých súvisiacich opráv.

6.11. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na dopravnom prostriedku akékoľvek úpravy bez súhlasu Prenajímateľa.

6.12. Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet zmluvy Prenajímateľovi nepoškodený, vyčistený (najmä kúpeľňu s WC, kuchyňu vrátane kuchynských spotrebičov a riadu, nábytok, podlahu, kempingové vybavenie, čelné a bočné sklá a zrkadlá kabíny), s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou.

6.13. Nájomca nie je oprávnený užívať dopravný prostriedok mimo krajín Európskej Únie.

6.14. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy a hygienické predpisy súvisiace s užívaním dopravného prostriedku.

6.15. Nájomca je povinný pri akomkoľvek opustení Predmetu zmluvy uzamknúť Predmet zmluvy, uviesť do aktívneho stavu elektronický zabezpečovací systém, ak je ním Predmet zmluvy vybavený, ako aj použiť všetky mechanické zabezpečovacie zariadenia, ktorými je Predmet zmluvy vybavený a všetky okná a dvere riadne zatvoriť, zaistiť a/alebo zamknúť a odstrániť slnečnú clonu.

6.16. Nájomca zodpovedá za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou Predmetu zmluvy počas užívania Predmetu zmluvy ako poplatky za parkovné, za diaľničné známky a spoplatnené úseky ciest.

6.17. Prenajímateľ nezodpovedá za majetok Nájomcu a tretích osôb, ktorý je umiestnený v Predmete zmluvy alebo pripojený k Predmetu zmluvy počas poskytovania Služby Prenajímateľom. Prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Nájomcovi alebo tretím osobám ako následok konania alebo opomenutia Nájomcu alebo tretích osôb.

6.18. Nájomca je povinný riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriacom predmet nájmu podľa týchto VOZP nevznikla škoda.

6.19. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi poškodenie dopravného prostriedku v súvislosti s dopravnou nehodou, za účelom uplatnenia poistnej udalosti v príslušnej poisťovni, privolať políciu, kontaktovať asistenčné služby a zdokumentovať udalosť spísaním zápisnice a vyhotovením fotodokumentácie a obdobne je povinný postupovať aj v prípade odcudzenia dopravného prostriedku, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný znášať vzniknutú škodu v plnej výške.

6.20. Nájomca je povinný Prenajímateľovi uhradiť škodu, ktorá vznikne v čase trvania zmluvy na dopravnom prostriedku. Nájomca je zároveň povinný zaplatiť všetky poplatky, sankcie a iné peňažné plnenia, ktoré vzniknú alebo budú predložené Prenajímateľovi ako držiteľovi dopravného prostriedku k úhrade, za čas užívania dopravného prostriedku Nájomcom, vrátane spoluúčasti v prípade poistnej udalosti a rozdielu sumy poistného plnenia a skutočnej škody vzniknutej z poistnej udalosti. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od dopravného prostriedku, v prípade, že doklady od dopravného prostriedku budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného Nájomcom resp. alebo z dôvodu, za ktorý Nájomca zodpovedá.

6.21. V prípade vzniku povinnosti Nájomcu podľa predchádzajúceho bodu, je Nájomca povinný postupovať tak, že v lehote 15 dní od písomnej výzvy Prenajímateľa, uhradí vzniknutú škodu na bankový účet uvedený v písomnej výzve.

6.22. Nájomca má povinnosť vrátiť dopravný prostriedok s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na chemické WC.

6.23. Nájomca nie je oprávnený užívať dopravný prostriedok mimo krajín Európskej Únie.

6.24. Nájomca má povinnosť uhradiť Prenajímateľovi kauciu vo výške 1000,- €, v prípade občana iného štátu ako je Slovenská republika vo výške 2000,- €, najneskôr v deň splatnosti faktúry za cenu nájmu podľa čl. VIII bod. 8.3. týchto VOZP. Depozit slúži na úhradu a/alebo zníženie: nedoplatku Nájomcu podľa Zmluvy; spôsobenej škody na Predmete zmluvy počas doby užívania Predmetu zmluvy a/alebo predĺženej doby užívania Predmetu zmluvy; nákladov, ktoré Prenajímateľovi vznikli v dôsledku porušenia povinnosti Nájomcom; ako aj na pokrytie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.

6.25. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť Nájomcovi depozit spravidla pri vrátení Predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po podpise Protokolu. Prenajímateľ vráti Nájomcovi depozit v plnej výške, ak bude Prenajímateľovi vrátený Predmet zmluvy po ukončení jeho užívania podľa Zmluvy bez poškodení a/alebo ak nebude existovať iný nedoplatok Nájomcu voči Prenajímateľovi. V prípade poškodenia Predmetu zmluvy bude depozit Nájomcovi vrátený po riadnom zistení výšky škody, znížený o výšku škody spôsobenej na Predmete zmluvy. V prípade existencie nedoplatku v čase ukončenia Zmluvy, bude Nájomcovi vrátený depozit znížený o existujúce nedoplatky. Výšku depozitu, ktorý má byť vrátený Nájomcovi je možné znížiť v závislosti od výsledku vykonanej kontroly stavu Predmetu zmluvy pri jeho vrátení podľa týchto VOZP.

6.26. V prípade ak depozit Prenajímateľovi uhradený nebude, má právo dopravný prostriedok Nájomcovi neodovzdať.

6.27. Prenajímateľ je oprávnený započítať si uhradenú kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám uvedeným v čl. IX týchto VOZP, ako aj voči škode či iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za Nájomcu, resp. ktoré je povinný uhradiť Nájomca. Ak vzniknutú škodu nebude možné určiť pri preberaní dopravného prostriedku je Prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu až do momentu vyčíslenia škody.

6.28. Nájomca má povinnosť, počas celej doby nájmu, užívať a nakladať s dopravným prostriedkom s odbornou starostlivosťou, chrániť dopravný prostriedok pred odcudzením najmä tým, že nebude ponechávať dopravný prostriedok odomknutý, pravidelne kontrolovať stav prevádzkových kvapalín a v prípade potreby vykoná nevyhnutnú údržbu.

6.29. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti niektorých súčasti dopravného prostriedku je Nájomca povinný kontaktovať Prenajímateľa a riadiť sa jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční bezodkladne všetky potrebné kroky k odstráneniu zistených závad.

6.30. Nájomca má povinnosť vrátiť dopravný prostriedok riadne a včas, najneskôr do 16:00 posledného dňa nájmu dopravného prostriedku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to v nepoškodenom stave, vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v dopravnom prostriedku podľa preberacieho protokolu. V prípade absencie predošlej dohody o neskoršom čase odovzdania dopravného prostriedku sa bude považovať za odcudzený, pričom prenajímateľ bude kontaktovať orgán verejnej moci v Slovenskej republike.

6.31. Prenajímateľ ma právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy dopravného prostriedku (najmä havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade je Prenajímateľ povinný bezodkladne o tom informovať budúceho Nájomcu a vrátiť mu všetky poskytnuté plnenia.

6.32. Prenajímateľ je kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu, oprávnený prostredníctvom Oprávnenej osoby skontrolovať stav Predmetu zmluvy, jeho umiestnenie, účel a spôsob jeho užívania a zároveň je v prípade porušovania VOZP alebo Zmluvy alebo hrozby vzniku nekrytého rizika zo strany Nájomcu, oprávnený Nájomcovi Predmet zmluvy zablokovať (fyzicky zabrániť presunu Predmetu zmluvy), dočasne odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípad je Nájomca povinný Oprávnenej osobe umožniť neobmedzený prístup k Predmetu zmluvy, poskytnúť jej súčinnosť a strpieť všetky úkony súvisiace s kontrolou Predmetu zmluvy a strpieť tiež prípadný odvoz Predmetu zmluvy alebo iné opatrenia potrebné na jeho odobratie alebo zabránenie jeho ďalšieho užívania Nájomcom. Nájomca týmto zároveň dáva Prenajímateľovi výslovný súhlas na prístup k Predmetu zmluvy, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa Predmet zmluvy nachádza na mieste, ktoré Nájomca vlastní alebo užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi všetky náklady spojené so zaistením Predmetu zmluvy, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak je Predmet zmluvy umiestnený na mieste, ku ktorému Nájomca nemá právny vzťah a v dôsledku toho nebude umožnený Oprávnenej osobe prístup k Predmetu zmluvy, je Nájomca povinný zabezpečiť Prenajímateľovi prístup k Predmetu zmluvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Za nesplnenie povinnosti sa považuje, ak Nájomca svoju povinnosť nesplní, na čo i len jeden, aj začatý deň.

Čl. VII
Doba trvania zmluvy

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa dátumu uvedeného v rezervačnom formulári.

Čl. VIII
Cena a platobné podmienky

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom dopravného prostriedku bude špecifikovaná v rámci rezervácie uskutočnenej cez rezervačný formulár na karpatcampers.sk, pričom po odoslaní rezervácie bude Nájomcovi na ním zadanú emailovú adresu obratom doručená zálohová faktúra (vo výške 40% z celkovej ceny nájmu). Zálohová faktúra je splatná v lehote 3 dní odo dňa jej odoslania na emailovú adresu Nájomcu uvedenú v rezervačnom formulári. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až okamihom pripísania úhrady na účet uvedený v zálohovej faktúre.

8.2. Rezervácia uskutočnená cez rezervačný formulár sa stáva záväznou až po uhradení zálohovej faktúry vo výške podľa bodu 8.1. VOZP.

8.3. Po uhradení zálohovej faktúry doručí Prenajímateľ na emailovú adresu Nájomcu uvedenú v rezervačnom formulári zálohovú faktúru na zvyšnú časť ceny nájmu, ktorá je splatná najneskôr v 21. deň pred začiatkom nájmu dopravného prostriedku. V prípade, ak je Zmluva podpísaná neskôr, než 21 dní pred začiatkom prenájmu, nájomca je povinný zaplatiť nájom do 3 pracovných dní od vyhotovenia Rezervácie. V týchto prípadoch je nutné zaplatiť plnú sumu prenájmu.

8.4. Úhrada kaucie vymedzenej v čl. VI bod 6.24. je splatná v hotovosti pri preberaní vozidla, prípadne bezhotovostným prevodom pred prevzatím Predmetu zmluvy.

8.5. V prípade omeškania Nájomca s úhradou akejkoľvek časti Odplaty nevzniká Rezervácia podľa Objednávky Nájomcu alebo je Prenajímateľ oprávnený už existujúcu Rezerváciu zrušiť.

8.6. V prípade neprevzatia Predmetu zmluvy podľa Objednávky urobenej prostredníctvom internetového prostredia alebo neuzatvorenia Zmluvy alebo nezaplatenie druhej časti Odplaty včas alebo v prípade, ak bude zistené počas overovacieho procesu pri preberaní Predmetu zmluvy, že doklady predložené Nájomcom alebo Oprávnenou osobou sú falošné, že v skutočnosti nemá spôsobilosť na riadenie Predmetu zmluvy, či uzatvorenie Zmluvy nebude Nájomcovi vrátená už uhradená Odplata a Prenajímateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Storno poplatku podľa VOZP.

8.7. V prípade poplatkov a iných úhrad, na ktoré Prenajímateľovi vzniká nárok za každý deň užívania Premetu zmluvy (denná sadzba) a pod., sa za každý deň považuje aj začatý deň. Výsledná výška Odplaty za nájom Predmetu zmluvy za zvolený Predmet zmluvy sa určí ako násobok výšky sumy ceny nájmu Predmetu zmluvy podľa Cenníka.

8.8. Každá Odplata predstavuje sumu v mene euro s DPH, ak nie je uvedené, že ide o sumu bez DPH, pričom sadzba DPH je stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v daňovom doklade Prenajímateľa bude vyčíslená osobitne. Spätné vyplatenie DPH Nájomcovi nie je možné. Každá Odplata alebo jej časť sa považuje za uhradenú momentom pripísania príslušnej peňažnej čiastky zodpovedajúcej Odplate na bankový účet Prenajímateľa alebo vyplatením príslušnej peňažnej čiastky zodpovedajúcej Odplate v hotovosti k rukám Prenajímateľa.

8.9. V prípade omeškania Nájomcu so zaplatením Odplaty alebo akéhokoľvek plnenia je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,07% z dlhovanej sumy za každý deň omeškania. V prípade Nájomcu Spotrebiteľa je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov.

8.10. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Odplaty, pričom je povinný takúto zmenu Odplaty zverejniť a takáto zmena Odplaty sa nedotýka už uzatvorených Zmlúv.

8.11. Prenajímateľ má právo na náhradu všetkých skutočne vynaložených nákladov na Predmet zmluvy, ktoré nie sú súčasťou Odplaty, ako aj na úhradu všetkých poplatkov a sankcií uvedených vo VOZP. Nájomca sa zaväzuje všetky náklady nahradiť Prenajímateľovi riadne a včas, a to na základe osobitnej zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej Prenajímateľom, s lehotou splatnosti sedem (7) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, ak nie je na príslušnej faktúre uvedená iná lehota splatnosti. Prenajímateľ vystaví faktúru alebo zálohovú faktúru v primeranom čase po zistení konkrétnej výšky nároku Prenajímateľa. Nárok Prenajímateľa predstavuje najmä: a) náklady na opravu vzniknuté v dôsledku škody na Predmete zmluvy, ktoré nie sú kryté ním, alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť; b) suma vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne suma za nelikvidovanú časť škody; c) náhrada škody, administratívne poplatky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty a iné sankcie uvedené vo VOZP alebo Zmluve.

8.12. Prenajímateľ si vyhradzuje právo nevrátiť peňažné prostriedky Nájomcovi podľa predchádzajúcej vety a Prenajímateľ je oprávnený započítať si nároky podľa predchádzajúcej vety voči akejkoľvek pohľadávke Nájomcu voči Prenajímateľovi.

8.13. V prípade omeškania Nájomcu s uhradením aj akejkoľvek časti Odplaty štrnásť (14) a viac kalendárnych dní, Prenajímateľa vyhotoví a pošle Nájomcovi upomienku, v ktorej uvedie výšku dlžnej sumy a ďalšie skutočnosti.

8.14. Osoba podpisujúca Zmluvu v mene Nájomcu právnickej osoby sa osobitným podpisom na Zmluve a na základe vzájomnej dohody s Prenajímateľom rozhodla pristúpiť k záväzku Nájomcu na úhradu akýchkoľvek a všetkých záväzkov Nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy a VOZP a zaväzuje sa splniť všetky takéto budúce záväzky Nájomcu, ktoré Nájomca nesplní v lehote splatnosti a stáva sa tak dlžníkom Prenajímateľa popri Nájomcovi a za týmto účelom je povinná uzatvoriť príslušnú dohodu o pristúpení k záväzkom v písomnej forme.

8.15. Okrem vyššie uvedeného si Prenajímateľ vyhradzuje možnosť udeliť individuálnu zľavu.

Čl. IX
Služby

Daň z motorových vozidiel a diaľničná nálepka

9.1. Daň z motorových vozidiel a diaľničnú nálepku pre územie Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok uhrádza Prenajímateľ a tieto náklady Prenajímateľa sú súčasťou Odplaty.

Čl. X
Zodpovednosť nájomcu

10.1. Nájomca vždy zodpovedá za riadne užívanie a vedenie dopravného prostriedku a zároveň zodpovedá za porušenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku dopravného prostriedku.

10.2. Počet prepravovaných osôb v dopravnom prostriedku je limitovaný počtom miest na sedenie podľa špecifikácie výrobcu dopravného prostriedku. V prípade akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti je výlučne Nájomca zodpovedný za všetky dôsledky a škody z toho vyplývajúce.

10.3. Nájomca zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne v dôsledku jeho manipulácie s dopravným prostriedkom, a to od momentu odovzdania dopravného prostriedku Nájomcovi až do momentu jeho riadneho a včasného vrátenia Prenajímateľovi s výnimkou bežného opotrebenia.

10.4. Nájomca zodpovedá za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov počas celej doby nájmu. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie doby nájmu, bude táto pokuta fakturovaná Nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 30,- €.

Čl. XI
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. Zmluvne strany si dohodli pre prípad, že Nájomca poruší niektorú zo svojich povinnosti uvedených v čl. VI bod 6.4., 6.10., 6.11., 6.19., 6.23., povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie aj opakované.

11.2. Zmluvne strany si dohodli pre prípad, že Nájomca vráti dopravný prostriedok Prenajímateľovi

a) so silne znečisteným interiérom, súčasťami či príslušenstvom (blatom, živicou, farbou, lepidlom, krvou a pod.) povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€
b) s nevyčistenou odpadovou nádržou na chemické WC povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,-€
c) s nadmerne znečisteným exteriérom povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€
d) bez kľúčov alebo dokladov od dopravného prostriedku, v prípade ich straty, povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,-€

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením niektorej z povinnosti podľa písm. a) až d) tohto ustanovenia VOZP zo strany Nájomcu.
11. 3. Neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia alebo súčasti dopravného prostriedku či iných prevzatých veci uvedených v preberacom protokole a všetky náklady spojené s odstránením poškodení ktoré nekryje poistka vozidla sa Nájomca zaväzuje uhradiť v plnej výške bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa vrátenia dopravného prostriedku Prenajímateľovi, najneskôr však do 3 dní odo dňa vyčíslenia nákladov prenajímateľom.

11. 4. V prípade, že Nájomca nesplní povinnosť odovzdať dopravný prostriedok najneskôr do 16:00 v posledný deň platnosti zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený fakturovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú začatú hodinu po 16:00 v posledný deň platnosti zmluvy.

11. 5. V prípade, že Nájomca nesplní povinnosť odovzdať dopravný prostriedok najneskôr v posledný deň platnosti zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený fakturovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň nasledujúci po poslednom dni nájmu dopravného prostriedku, až do dňa vrátenia dopravného prostriedku (vrátane) Prenajímateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne neskorým odovzdaním dopravného prostriedku.

Čl. XII
Storno poplatky

12. 1 Ak Nájomca zruší svoju záväznú rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

  • najneskôr 120 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 20% z celkovej ceny nájmu
  • 119 až 101 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 30% z celkovej ceny nájmu
  • 100 až 91 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 40% z celkovej ceny nájmu
  • 90 až 81 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 50% z celkovej ceny nájmu
  • 80 až 71 deň ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 95% z celkovej ceny nájmu
  • 70 deň až ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 100% z celkovej ceny nájmu

12. 2. Po uhradení storno poplatku bude Nájomcovi vrátená uhradená kaucia v plnej výške.

Čl. XIII
Poistenie

Povinné zmluvné poistenie

13. 1. Uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zabezpečuje a poistné uhrádza Prenajímateľ v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní a tieto náklady sú súčasťou Odplaty. Územná platnosť poistenia je v takom prípade uvedená v príslušných podmienkach poistenia.

13. 2. Nájomca je povinný oboznámiť sa s príslušnými podmienkami poistenia a dodržiavať ich počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

 

Iné druhy poistenia Predmetu zmluvy

13. 3. Prenajímateľ môže zabezpečiť v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní uzatvorenie poistnej zmluvy pre prípady obvyklých poistných rizík, pričom toto poistenie zahŕňa najmä poistenie pre prípad havárie, odcudzenia alebo poškodenia, ako aj poistenie pre prípad živelnej pohromy.

 

Spoločné ustanovenia o poistení a o vzniku a likvidácii poistnej udalosti

13. 5. V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti je Nájomca povinný:
a) bezodkladne si vyžiadať pokyny od Prenajímateľa a ďalej postupovať v súlade s týmito pokynmi;
b) bez zbytočného odkladu oznámiť túto poistnú udalosť polícii (najmä v prípade odcudzenia Predmetu zmluvy, v prípade jeho úmyselného poškodenia, neúmyselného poškodenia, alebo v prípade podozrenia, že došlo k trestnému činu). Ak je políciou spísaný záznam o nehode, priestupku alebo trestnom čine, je Nájomca povinný vyžiadať si od polície kópiu tohto záznamu a bezodkladne ju doručiť Prenajímateľovi;
c) písomne oznámiť vznik poistnej udalosti Prenajímateľovi, a to najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od zistenia vzniku poistnej udalosti;
d) zabezpečiť dôkazy a podklady nevyhnutné na uplatnenie, prípadne vymáhanie poistného plnenia voči príslušnej poisťovni.

13. 6. Vznik, prípadne trvanie poistnej udalosti nemajú vplyv na povinnosť Nájomcu platiť Odplatu, pričom táto jeho povinnosť trvá počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

13. 7. V prípade, že poistná udalosť vznikla zavinením Nájomcu, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi stojné za dobu opravy Predmetu zmluvy vo výške uvedenej v Cenníku bez ohľadu na trvanie Zmluvy a zaplatenie Odplaty.

 

Údržba, opravy a pneuservis
13. 8. V Odplate je zahrnutý základný pravidelný a povinný servis Predmetu zmluvy zabezpečovaný Prenajímateľom.

13. 9. V Odplate nie sú zahrnuté náklady na výmenu pneumatík zapríčinené nesprávnym užívaním Predmetu zmluvy alebo nadmerným užívaním. Rovnako nie sú v Odplate zahrnuté náklady na výmenu pneumatík v prípade defektu alebo poškodenia pneumatík.

13. 10. V Odplate nie sú zahrnuté opravy Predmetu zmluvy s výnimkou uznaných záručných opráv.
13. 11. Nájomca je oprávnený pre prípad vzniku potreby opravy Predmetu zmluvy zabezpečiť jeho opravu len po predchádzajúcom preukázateľnom súhlase Prenajímateľa, a to výhradne prostredníctvom služieb poskytovaných autorizovaným servisom.

Čl. XIV
Ukončenie zmluvy a vrátenie predmetu zmluvy

Riadne ukončenie Zmluvy
14.1. K riadnemu ukončeniu Zmluvy dôjde uplynutím doby trvania uvedenej v príslušnej Zmluve, nie však skôr ako dôjde k vráteniu Predmetu zmluvy Prenajímateľovi. Riadnym ukončením Zmluvy nezanikajú nevysporiadané finančné záväzky Nájomcu voči Prenajímateľovi z akéhokoľvek titulu. Nespotrebovaný depozit Prenajímateľ vráti Nájomcovi podľa týchto VOZP.

Predčasné ukončenia Zmluvy
14.2. Prenajímateľ a Nájomca sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy iba v prípadoch uvedených v týchto VOZP, v Zmluve alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade, ak je Nájomcom Spotrebiteľ iba v prípadoch uvedených v týchto VOZP, v Zmluve alebo v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane, účinnosť nadobúda dňom doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je uvedený neskorší dátum. Účinnosťou odstúpenia od Zmluvy nevzniká právo niektorej zo zmluvných strán žiadať vrátenie akéhokoľvek plnenia uskutočneného druhou zmluvnou stranou na základe alebo v súvislosti so Zmluvou predo dňom účinnosti tohto odstúpenia.

14.3. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť najmä z týchto dôvodov:
a) ak sa Nájomca dostal do omeškania so zaplatením čo i len časti Odplaty alebo akéhokoľvek peňažného záväzku, ktorý je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi na základe VOZP alebo Zmluvy po dobu dlhšiu ako sedem (7) kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti; alebo
b) ak Nájomca porušil povinnosť uvedenú v bode 6.5. VOZP; alebo
c) ak bol na majetok Nájomcu podaný návrh na výkon rozhodnutia, bol začatý výkon rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu, bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, Nájomca vstúpil do likvidácie, prípadne bol podaný návrh na začatie iného obdobného konania; alebo
d) ak Nájomca užíva Predmet zmluvy tak, že Prenajímateľovi vznikla škoda alebo hrozí vznik škody; alebo
e) v prípade smrti Nájomcu, ktorý je fyzickou osobou alebo ak Nájomca rozhodol o zmene právnej formy, o kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, o znížení základného imania; alebo
f) ak došlo k začatiu súdneho, rozhodcovského, exekučného alebo obdobného konania alebo správneho konania proti Nájomcovi; alebo
g) ak dôjde k premiestneniu sídla Nájomcu mimo územia Slovenskej republiky; alebo
h) ak bola s Predmetom zmluvy spáchaná trestná činnosť alebo ak hrozí alebo už bolo začaté trestné stíhanie Nájomcu, alebo štatutárneho orgánu, prípadne člena štatutárneho orgánu Nájomcu; alebo
i) ak Nájomca pri uzatváraní Zmluvy alebo v súvislosti s ich uzatváraním uviedol Prenajímateľovi nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje, vrátane údajov o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo činnosti, alebo zamlčal skutočnosti alebo okolnosti, za ktorých by Prenajímateľ podľa vlastného uváženia nebol s Nájomcom Zmluvu uzatvoril.
14.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy nezaniká nárok Prenajímateľa voči Nájomcovi na zaplatenie všetkých dlžných Odplát, poplatkov a nákladov dojednaných v Zmluve alebo VOZP splatných ku dňu ukončenia Zmluvy, vrátane úrokov z omeškania, zmluvných pokút či škody a iných sankcií.

14.5. V prípade vzniku totálnej škody na Predmete zmluvy dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy ku dňu, kedy došlo k totálnej škode, pričom povinnosť Nájomcu platiť Odplatu zaniká až dňom doručenia rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode Prenajímateľovi. Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi všetky zaplatené Odplaty, uhradené Nájomcom odo dňa, kedy došlo k totálnej škode až do dňa, kedy bolo Prenajímateľovi doručené rozhodnutie príslušnej poisťovne o totálnej škode na Predmete zmluvy.

14.6. V prípade odcudzenia Predmetu zmluvy dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy ku dňu, kedy preukázateľne došlo zo strany Nájomcu k hláseniu o oznámení odcudzenia Predmetu zmluvy na polícii, pričom povinnosť Nájomcu platiť Odplatu zaniká až dňom doručenia rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi všetky zaplatené Odplaty, uhradené odo dňa, kedy došlo k hláseniu o oznámení odcudzenia Predmetu zmluvy na polícii až do dňa, kedy bolo Prenajímateľovi doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Ak odcudzený Predmet zmluvy bude vydaný Prenajímateľovi ešte pred doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania Prenajímateľovi, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že k predčasnému ukončeniu Zmluvy nedošlo a Prenajímateľ s Nájomcom sú povinní pokračovať v plnení Zmluvy.

14.7. V prípade zablokovania, dočasného odobratia, prípadne zákazu užívania Predmetu zmluvy podľa 6. 32. VOZP z dôvodu neuhradenej akejkoľvek časti Odplaty alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Nájomcu, dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy ôsmy deň po zablokovaní, dočasnom odobratí alebo doručení zákazu užívania Predmetu zmluvy, ak v tejto lehote Nájomca neuhradil svoje záväzky na účet Prenajímateľa.

Vrátenie Predmetu zmluvy

14. 8. V prípade uplynutia doby trvania zmluvného vzťahu, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Nájomca povinný vrátiť Predmet zmluvy Prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň; to neplatí v prípade vzniku totálnej škody na Predmete zmluvy a tiež v prípade nahláseného odcudzenia Predmetu zmluvy.

14. 9. Nájomca je povinný vrátiť Predmet zmluvy na adresu Prenajímateľa Hrušovská 54, 821 07 Bratislava. Nájomca znáša nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy až do okamihu riadneho vrátenia Predmetu zmluvy Prenajímateľovi.

14. 10. Nájomca je povinný vrátiť Predmet zmluvy Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k bežnému opotrebovaniu, spolu s kompletným príslušenstvom, kompletnou povinnou výbavou, technickou dokumentáciou, Zložkou pre užívateľa, ktoré Nájomca získal od Prenajímateľa, najmä je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi všetky elektronické a mechanické kľúče, diaľkové ovládanie zamykania, prípadne iného zariadenia, servisnú knižku a kartu asistenčných služieb.

14. 11. Všetky náklady, ktoré Prenajímateľovi vzniknú neodovzdaním kompletného príslušenstva Predmetu zmluvy, technickej dokumentácie, prípadne akejkoľvek časti Zložky pre užívateľa, je Prenajímateľ oprávnený Nájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania. Nájomca je povinný odovzdať Predmet zmluvy čistý a s vyčisteným interiérom, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený všetky náklady na vyčistenie Predmetu zmluvy alebo jeho interiéru Nájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.

14. 12. Pri vrátení Predmetu zmluvy Prenajímateľ vykoná kontrolu jeho stavu. Nájomca zodpovedá za Nadmerné užívanie, nadmerné opotrebovanie, ako aj za všetky vady, poškodenia a porušenie každej z povinností podľa bodu 14.10. článku VOZP, ktoré Predmet zmluvy má v čase tejto kontroly, a ktoré neboli Nájomcom riadne nahlásené alebo odstránené v súlade s VOZP, a to aj v prípade, ak sa tieto vady alebo poškodenia stanú zjavné až v čase po vykonaní tejto kontroly. Prenajímateľ je oprávnený všetky náklady na odstránenie týchto vád a poškodení vyúčtovať Nájomcovi a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania. Ak po vykonaní kontroly Prenajímateľ zistí, že bol porušený zákaz fajčiť, používať otvorený oheň a/alebo používať elektronické cigarety v Predmete zmluvy, či obývať obytný príves spolu so zvieratami je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.

14. 13. Prenajímateľ a Nájomca potvrdia vrátenie Predmetu zmluvy podpísaním Protokolu, pričom podpísaním Protokolu zo strany Prenajímateľa a Nájomcu sa Predmet zmluvy považuje za vrátený Prenajímateľovi.

14. 14. Ak nedôjde k vráteniu Predmetu zmluvy Nájomcom v lehote uvedenej v bode 14.9. tohto článku VOZP, je Prenajímateľ aj bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu oprávnený Predmet zmluvy Nájomcovi odobrať.

Čl. XV
Záverečné vyúčtovanie

15. 1. Záverečným vyúčtovaním sa rozumie vzájomné finančné vyúčtovanie medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré Prenajímateľ vykoná pri riadnom a pri predčasnom ukončení Zmluvy potom, ako sú Prenajímateľovi známe všetky poškodenia Predmetu zmluvy, jeho Nadmerné užívanie a výška prípadného poistného plnenia alebo rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní. Ak je výsledkom záverečného vyúčtovania preplatok zo strany Nájomcu, Prenajímateľ uhradí preplatok Nájomcovi v lehote 30 kalendárnych dní. Ak je výsledkom záverečného vyúčtovania aj po započítaní depozitu nedoplatok zo strany Nájomcu, Nájomca je povinný zaplatiť tento nedoplatok Prenajímateľovi v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní od doručenia záverečného vyúčtovania.

Čl. XVI
Oznamovanie a doručovanie

16. 1. Písomnosti, oznámenia, pokyny a výzvy Prenajímateľa a Nájomcu sa doručujú:
a) osobne; doručenie nastáva momentom odovzdania/oznámenia;
b) poštou; doručenie nastáva dňom prevzatia, odmietnutia prevzatia alebo dňom vrátenia;
c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail alebo iné elektronické médium); doručenia nastáva dňom odoslania.
16. 2. Odstúpenie od Zmluvy sa doručuje poštou, doporučene alebo osobne s potvrdením prevzatia/ odmietnutia prevzatia druhou zmluvnou stranou.

16. 3. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi všetky kontaktné údaje, na ktoré mu môže Prenajímateľ zasielať písomnosti a je povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa o akejkoľvek zmene týchto údajov. V prípade, že Nájomca zmenu kontaktných údajov Prenajímateľovi neoznámi, považuje sa doručenie vykonané na posledný známy kontaktný údaj za riadne vykonané.

16. 4. Prenajímateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predloženého Nájomcom Prenajímateľovi boli osvedčené.
16. 5. Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby Nájomca pri predložení akéhokoľvek dokumentu v inom než slovenskom jazyku predložil Prenajímateľovi úradný slovenský preklad uvedeného dokumentu, na náklady Nájomcu.

Čl. XVII
Zodpovednosť nájomcu a náhrada škody

17. 1. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú Prenajímateľovi porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu upraveného Zmluvou, VOZP a všeobecných záväzných právnych predpisoch, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

17. 2. Nájomca sa zaväzuje v lehote siedmych (7) kalendárnych dní, na základe písomnej výzvy, nahradiť Prenajímateľovi v celom rozsahu vzniknutú škodu. Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu v peniazoch.

17. 3. Nájomca je taktiež povinný nahradiť Prenajímateľovi v celom rozsahu škodu, ktorá na Predmete zmluvy vznikla v dôsledku akéhokoľvek úmyselného alebo nedbanlivostného konania zo strany Nájomcu alebo tretej osoby.

17. 4. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody, pričom Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu uvedenú vo VOZP.

Čl. XVIII
Súhlas s vyhotovením kópie úradného dokladu

18. 1. Svojím podpisom dotknutá osoba identifikovaná predloženými úradnými dokladmi – vodičským preukazom* občianskym preukazom* cestovným pasom* udeľuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) spoločnosti RealMag s.r.o., so sídlom Ľaliová 6369/15C, Bernolákovo 900 27, IČO: 46 056 149, spoločnosť s ručením obmedzeným existujúca podľa právneho poriadku SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. č.: 71384/B; (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas na zhotovenie, spracúvanie a archiváciu fotokópie úradného dokladu (ďalej len „kópia“) za účelom ochrany právom chránených záujmov prevádzkovateľa predovšetkým pri jednoznačnej identifikácii dotknutej osoby, ako osoby, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o prenájme dopravného prostriedku. Kópia bude súčasťou zmluvnej dokumentácie vedenej k predmetu prenájmu. Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu a následne desiatich rokov, z dôvodu archivácie kópií v predmetnej zmluvnej dokumentácii.

18. 2. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba vyhlasuje, že pred poskytnutím tohto súhlasu dostala všetky relevantné informácie súvisiace so spracúvaním kópie a na nich uvedených osobných údajov.

18. 3. Dotknutá osoba poskytuje tento súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne, bola poučená o svojich právach sprístupnením týchto ustanovení zákona pri podpise tohto súhlasu, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou na adresu prevádzkovateľa. Uvedené dotknutá osoba potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom. V prípade, ak je Zmluva podpísaná neskôr, než 10 dní pred začiatkom prenájmu, nájomca je povinný zaplatiť nájom do 3 pracovných dní od vyhotovenia Rezervácie. V týchto prípadoch je nutné zaplatiť plnú sumu prenájmu.

18. 4. Od 25.05.2018, vrátane, sú osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 30.03.2022.

Čl. XIX
Osobitné ustanovenia

19. 1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t. j. posledným dňom podľa dátumu uvedeného v rezervačnom formulári, po riadnom vrátení dopravného prostriedku späť Prenajímateľovi.

19. 2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Nájomca:

• užíva dopravný prostriedok v rozpore s účelom, na ktorý bolo Nájomcovi prenechané alebo
• závažným spôsobom porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto VOZP

19. 3. Prenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia dopravného prostriedku. Poistné krytie dopravného prostriedku sa však nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti dopravného prostriedku, výbavu a zariadenie ako aj osobné veci Nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá výlučne Nájomca. Spoluúčasť Nájomcu je 5%, minimálne však 165 €,-.

19. 4. V dopravnom prostriedku je zakázané fajčiť a prechovávať zvieratá. V prípade porušenia tohto zákazu bude voči Nájomcovi uplatnená sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru a zmluvná pokuta 500€,- za každé porušenie.

19. 5. Dopravný prostriedok je vybavený GPS systémom určenia polohy.

Čl. XX
Záverečné ustanovenia

20. 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú voľnosť obmedzovali.

20. 2. Nájomca potvrdzuje kliknutím na „Oboznámil som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ v užívateľskom prostredí rezervačný formulár pred dokončením Objednávky a/alebo svojím podpisom Zmluvy, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

20. 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a pred rezerváciou dopravného prostriedku si VOZP Nájomca riadne prečítal, všetky ustanovenia VOZP sú mu jasné a zrozumiteľné, obsahu VOZP porozumel, na znak čoho pristúpil k rezervácií dopravného prostriedku prostredníctvom rezervačného formulára.

20. 4. Prenajímateľ je oprávnený v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia tieto VOZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Aktuálne znenie VOZP Prenajímateľ zverejňuje na webovom sídle Prenajímateľa (www.karpatcampers.sk). Nájomca je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VOZP písomným oznámením doručeným Prenajímateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti nových VOZP. Zmeny a doplnky VOZP nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným vo VOZP. Ak Nájomca do 30 kalendárnych dní od účinnosti VOZP vyjadrí svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Prenajímateľovi, zostávajú pre zmluvné strany v platnosti VOZP v pôvodnom znení.

20. 5. Nájomca, ktorý je Právnickou osobou je povinný poskytnúť Prenajímateľovi na jeho písomnú žiadosť individuálnu účtovnú závierku. Ak Nájomca podlieha zákonnej povinnosti mať individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom, je povinný poskytnúť Prenajímateľovi individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom.

20. 6. Nájomca je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania Zmluvy písomne oznámiť Prenajímateľovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Nájomca by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov.

20. 7. Prenajímateľ a Nájomca sú povinní ku dňu riadneho alebo predčasného ukončenia Zmluvy urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody na Predmete zmluvy.

20. 8. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že všetky ich zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právom, rozhodujúca je slovenská jazyková verzia dokumentov a príslušné na rozhodovanie sú slovenské súdy alebo orgány v zmysle týchto VOZP.

Čl. XXI
Alternatívne riešenie sporov

21. 1. V prípade, ak medzi Prenajímateľom a Nájomcom vznikol právny vzťah vyplývajúci zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so Spotrebiteľskou zmluvou, môžu strany v prípade sporu využiť alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“). Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

21. 2. V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS podľa ustanovenia § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Subjekt ARS môže od Nájomcu, ktorý je Spotrebiteľom požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov maximálne do výšky 5 EUR (slovom: päť eur) s DPH. Spotrebiteľ môže takýto návrh podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne využiť formulár, ktorý je na webovej stránke každého subjektu ARS (napr. SOI, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad a pod.). K návrhu je potrebné priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

21. 3. Spotrebiteľ má právo vybrať si subjekt ARS. Aktuálny zoznam subjektov ARS a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach ARS je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

21. 4. Spotrebiteľ môže na riešenie sporu tiež využiť internetovú platformu na riešenie sporov online.

21. 5. ARS sa začína na návrh Spotrebiteľa podaný subjektu ARS. ARS musí byť ukončené do 90 kalendárnych dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 kalendárnych dní, a to aj opakovane. ARS končí

a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
b) vydaním odôvodneného stanoviska,
c) odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu ARS.
21. 6. Prenajímateľ nezaručuje nonstop, t. j. neprerušený prístup na Portál, nezaručuje ani bezpečnosť a bezporuchovosť Portálu. Prenajímateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu pri užívaní a realizácii prístupu na Portál, vrátane možných škôd vzniknutých pri sťahovaní dát a údajov zverejnených na Portáli, za škody spôsobené prerušením prevádzky, pri poruche Portálu, pri počítačových vírusoch, za škody spôsobené v dôsledku strát údajov alebo dát.

21. 7. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOZP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOZP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

21. 8. Všetky zmluvy uzatvorené písomne medzi Prenajímateľom a Nájomcom môžu byť menené alebo doplňované výlučne písomným dodatkom, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

21. 9. Nájomca výslovne súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky, práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a Zmluvy na tretiu osobu. Postúpenie pohľadávok, práv a povinností je účinné momentom uzatvorenia písomnej zmluvy medzi Prenajímateľom a treťou osobou. Prenajímateľ sa zaväzuje postúpenie pohľadávok, práv a povinností písomne oznámiť Nájomcovi.

21. 10. Tieto VOZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli Prenajímateľa (www.karpatcampers.sk) na adrese: „https://www.karpatcampers.sk/vseobecne-obchodne-a-zmluvné-podmienky/“, t. j. dňa 8. augusta 2022. Prenajímateľ je oprávnený v budúcnosti tieto VOZP zmeniť a nové znenie zverejniť rovnakým spôsobom ako je uvedený v predchádzajúcej vete.